Regulamin sklepu internetowego www.dailybasics.store

I.  PRZEPISY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy, działającą pod adresem www.dailybasics.store , jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.

II.   DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Sprzedawca, Administrator – firma DAILY BASICS SP Z O.O., posługująca się numerem NIP 9721317281, Regon 388975850.

Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem  www.dailybasics.store i  prowadzi na  terenie Polski sprzedaż wysyłkową Towarów znajdujących się  w jego aktualnej ofercie, którego właścicielem jest Sprzedawca.

Siedziba firmy- 61-626 Poznań, ul. Winogrady 118.

Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem  www.dailybasics.store

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia - czas, w  jakim Sklep skompletuje zamówienie i  dokona jego wysyłki w  sposób wybrany przez Klienta.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów  w Sklepie na  zasadach określonych w  Regulaminie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z  jej działalnością gospodarczą lub  zawodową.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i  dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z  jej działalnością gospodarczą, gdy z  treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w  szczególności z  przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o  Centralnej Ewidencji i  Informacji o  Działalności Gospodarczej

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w  Regulaminie, między Klientem a  Sprzedawcą

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca – oznacza firmę kurierską, z  którą współpracuje Sprzedawca w  zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

Towar  lub  Towary – towar lub  towary, opisane na  Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o  możliwości ich zakupu.

III.  TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

1.  W celu korzystania z  funkcjonalności Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem i  oprogramowaniem o  następujących minimalnych wymaganiach:

a) komputer osobisty oraz  karta sieciowa lub  modem umożliwiające dostęp do Internetu,
b) system operacyjny Windows, Mac OS lub  Linux posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome) – obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i  pliki cookie,
c) łącze z  siecią Internet.

Sprzedawca zastrzega, iż w  przypadku nie spełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia za pośrednictwem Strony internetowej zamówienia, ani  przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani  też zrealizować zawartej umowy.

2. W celu złożenia zamówienia w  Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w  celu korzystania z  usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej

3. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w  tym osób korzystających z  usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju niebezpieczne oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń z  tym związanych Klient powinien zaopatrzyć swój komputer, podłączony do Internetu, w  program antywirusowy i  na bieżąco go aktualizować. Sprzedawca informuje również, że  szczególne zagrożenia związane z  korzystaniem z  usługi świadczonej drogą elektroniczną, w  tym i  opisywanej w  Regulaminie, wiążą się z  działalnością hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy, jak i  Klienta. Klient przyjmuje niniejszym do wiadomości, że  mimo stosowania przez Sprzedawcę wszelkich dostępnych środków nie istnieje zabezpieczenie w  sposób całkowity chroniące przed opisanymi wyżej zagrożeniami.

4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu. Zapisywane są one na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

IV.   ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

Klient zobowiązuje się w szczególności do:

a)  przestrzegania praw autorskich oraz  praw własności przemysłowej w  tym, wynikających z  rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i  przemysłowych Administratora oraz  osób trzecich, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,
b)  powstrzymywania się od dostarczania treści o  charakterze bezprawnym,  oraz sprzecznych z  Regulaminem,
c)  powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub  zakłócać funkcjonowanie Strony internetowej i  Sklepu.

V.   PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Aktualne informacje na  temat dostępnych produktów i  usług Sprzedawca zamieszcza na  Stronie internetowej. Informacje podane na  Stronie internetowej nie stanowią oferty w  rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz  zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży.

Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz  ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a  Klientem.

Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówienia, zamieszczonego na  Stronie internetowej.

W zamówieniu na  Stronie internetowej, uzupełniając odpowiednie pola, Klient dokonuje:

a)  wyboru Towarów,
b)  wyboru sposobu dostawy Towarów,
c)  określenia adresu dostawy Towarów,
d)  deklaracji co do woli otrzymania faktury, sposobu jej dostarczenia oraz  innych niezbędnych danych do jej wystawienia.

1. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o  ewentualnych ograniczeniach dotyczących sposobu dostarczenia Towarów oraz  akceptowanych sposobach płatności.
2. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta ponownie o  sposobie porozumiewania się z  Klientem, głównych cechach świadczenia i  łącznej cenie Towaru (obejmującej w szczególności podatki i  koszty dostawy).
3. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi, pocztą elektroniczną na  wskazany przez Klienta adres e-mailowy, informację o  zgodności złożonej oferty kupna z  ofertą Sklepu w  zakresie ceny i  liczby zamówionych egzemplarzy, a  także poinformuje go o  dostępności Towaru.
4. Wraz z e-mailem, o którym mowa w ust. 7 Klient otrzyma także link, którego kliknięcie potwierdzi złożenie zamówienia zgodnie z informacjami zawartymi w  wiadomości e-mail.
5. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z  chwilą dojścia do Sprzedawcy potwierdzenia przez Klienta informacji określonej w  ust. 8, z  zastrzeżeniem ust. 12.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną.
7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia i  po potwierdzeniu zamówienia poprzez link,  o którym mowa w ust. 6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy pocztą elektroniczną.
8. Dokonywanie zamówień w  Sklepie jest możliwe 24 godziny na  dobę przez wszystkie dni w  roku. Wyjątek stanowią awarie systemu oraz  jego ewentualna przebudowa. Zarówno zamówienia, jak i  wszystkie oświadczenia woli i  wiedzy kierowane przez Sprzedawcę do Klientów są sporządzane w języku polskim.
9. Wraz z  zamówionym Towarem Konsument otrzymuje w  formie elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy.

VI.   FAKTURY I RACHUNKI

1. Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży Towaru jest paragon elektroniczny lub faktura. Żądanie otrzymania faktury VAT, zamiast paragonu elektronicznego, Klient każdorazowo winien wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola  w formularzu zamówienia. W przypadku takim Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
2. Wysyłkę paragonu elektronicznego (faktury VAT w postaci elektronicznej) Sklep realizuje pod adres mail wskazany  w zamówieniu.

VII. CENY ZA TOWARY

1. Wszystkie ceny Towarów podane na  stronie internetowej Sklepu są wyrażone w  złotych polskich i  odpowiadają łącznej cenie towaru wraz z  wszelkimi należnymi podatkami.
2. Cena podana przy Towarach wystawionych w  ofercie Sklepu jest wiążąca w  chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w  ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i  odwoływania akcji promocyjnych na  Stronie internetowej bądź  wprowadzania w  nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na  ceny Towarów w  zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub  wyprzedaży.

VIII. SPOSÓB DOSTAWY I KOSZTY PRZESYŁKI

1. Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta spośród możliwości wskazanych w niniejszym punkcie, określony w  zamówieniu.
2. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Dostawcy tj. INPOST, kuriera DPD.
3. Koszty wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej zostaną doliczone do kosztu zamówionych Towarów i  podane Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
4. W wypadku nie otrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Klient powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: hello@dailybasics.store) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki.

IX.     CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wysyłka Towaru następuje w ciągu 1-3 dni roboczych po otrzymaniu płatności za Towar.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
3. Sprzedawca – działając na zlecenie Klienta – dokonuje wysyłki zamówionych Towarów w sposób wskazany przez Klienta: za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4. Na życzenie Klienta Sprzedawca udostępni Klientowi dane o  dacie wysyłki  i numerze przesyłki.
5. Sprzedawca nie świadczy usług pocztowych lub  kurierskich.

X.    FORMY PŁATNOŚCI

1. Sklep przyjmuje płatności realizowane:
a)  za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych – podstawą wydania lub  wysłania Towaru jest tylko i  wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności, tj. Przelewy24
b)  przelewem na  rachunek bankowy Sprzedawcy w  terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia, z  podaniem w  tytule przelewu numeru zamówienia,
c)  za pośrednictwem karty kredytowej.

2. Realizacja zamówienia w  przypadkach określonych w  ust. 1 a), c) oraz  d) rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

XI.   REKLAMACJE

1. Wszystkie Towary dostępne w  Sklepie pochodzą z  legalnego źródła, są oryginalne i  wolne od wad.
2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i  prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3. Celem realizacji reklamacji wadliwy Towar należy  przesłać bezpośrednio na adres biura:
61-626 Poznań, ul. Winogrady 118
W  wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z  uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.

Jeśli towar ma wadę, Klient może:

– złożyć oświadczenie o  obniżeniu ceny albo  odstąpieniu od umowy, chyba że  Sprzedawca niezwłocznie i  bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na  wolną od wad albo  wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub  naprawiana przez Sprzedawcę albo  Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na  wolną od wad lub  usunięcia wady.

– jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w  rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia powyższemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z  Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe lub w  porównaniu z  drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z  Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. Jeżeli Klient będący konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta zażądał wymiany rzeczy lub  usunięcia wady albo  złożył oświadczenie o  obniżeniu ceny, określając kwotę, o  którą cena ma być obniżona, a  Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w  terminie czternastu dni, uważa się, że  żądanie to uznał za uzasadnione.
5. Sprzedawca odpowiada z  tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o  usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z  upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w  zdaniu pierwszym. W  tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o  obniżeniu ceny z  powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o  obniżeniu ceny rozpoczyna się z  chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
6. Jeżeli kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
7. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń.

W szczególności może on:
– zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
– zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a  Sprzedawcą.
– uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a  Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub  organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń oraz  zasad dostępu do tych procedur dostępne są w  siedzibach oraz  na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów:
– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w  posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę poniżej, jako załącznik nr 1: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z  uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z  uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument lub Przedsiębiorca z  uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
6. Konsument oraz lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z  niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania Towaru.
7. Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu w przypadkach określonych bliżej w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w  tym w  szczególności  w przypadku Towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny chyba, że Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Sprzedawca przyjmuje zwroty odesłane pod adres: Daily Basics Sp Z.O.O. ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (tj. koszty jego opakowania, zabezpieczenia, nadania).

XIII. DANE OSOBOWE

Zasady dotyczące danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

XIV. USŁUGI DODATKOWE

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów bezpłatnie, 7 dniu w tygodniu, 24 h na dobę usługi dodatkowe:

– newsletter

– formularz kontaktowy

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie.

Każdy Klient może w dowolnym czasie zrezygnować z usługi Newslettera, poprzez wypisanie się z subskrypcji.

Formularz kontaktowy umożliwia wysyłanie zapytań lub informacji do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili, poprzez zaniechanie przesyłania informacji za pomocą formularza kontaktowego.

XV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
2. Zmiany Regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i  z poszanowaniem praw konsumenckich. W przypadku dokonania zmian w  Regulaminie, Administrator poinformuje o  tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na  Stronie internetowej oraz  indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Sprzedawca zapewnia, że  w każdym momencie na  Stronie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
4. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na  podstawie zapisów obowiązujących w  dniu złożenia zamówienia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz zwrotu:

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo wysłać zakupiony towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu dostępnym TUTAJ

Czas realizacji zamówienia

Wysyłka Towaru następuje w ciągu 1-3 dni roboczych po otrzymaniu płatności za Towar.

W trakcie trwania wyprzedaży czas może ulec zmianie.

Zamówienia składane w soboty i niedziele wysyłane są w poniedziałek.

Zamówienia wysłane w piątek zostaną doręczone w poniedziałek (nie wysyłamy zamówień z dostarczeniem na sobotę).

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Sprzedawca – działając na zlecenie Klienta – dokonuje wysyłki zamówionych Towarów w sposób wskazany przez Klienta: za pośrednictwem firmy INPOST lub kuriera DPD.

Na życzenie Klienta Sprzedawca udostępni Klientowi dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki.

Sprzedawca nie świadczy usług pocztowych lub kurierskich.

Formy płatności

Sklep przyjmuje płatności realizowane:

a)  za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych Przelewy24 – podstawą wydania lub wysłania towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności,
b)  przelewem na  rachunek bankowy Sprzedawcy w  terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia, z  podaniem w  tytule przelewu numeru zamówienia,
c)  za pośrednictwem karty kredytowej.

Zwroty, wymiany i reklamacje

ZWROT W 5 KROKACH

Poniżej przedstawiamy proces realizacji zwrotu w 5 krokach:

1. FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY – oświadczenie o odstąpieniu od umowy dołączone jest do przesyłki lub można pobrać je TUTAJ

2. ZAPAKOWANIE TOWARU – prosimy o zwrócenie nam towaru w oryginalnym opakowaniu oraz zabezpieczenie przesyłki w odpowiedni sposób, tak aby nie uległa zniszczeniu podczas transportu.

3. DOŁĄCZENIE DOKUMENTÓW – do spakowanego towaru prosimy dołączyć wypełniony formularz odstąpienia od umowy.

4. WYSŁANIE PACZKI – prosimy odesłać paczkę na adres: DAILY BASICS SP. Z O.O. ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań na własny koszt w dowolny sposób (kurier,poczta polska). Prosimy również o adnotację w widocznym miejscu, że jest to zwrot / wymiana.

5. ZWROT NALEŻNOŚCI – proces ten może potrwać do 14 dni. Zwrot płatności dokonamy na podany przez Państwa rachunek bankowym najszybciej jak tylko będzie to możliwe.
Więcej informacji na temat polityki zwrotów lub prawa do rezygnacji z zakupów można znaleźć w naszym Regulaminie Sklepu.

ZWROTY

6. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U z 2014 roku, poz. 827) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

7. Warunkiem jest idealny stan towaru, nie noszący śladów użycia. Wszystkie produkty muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu. Ze zwracanym towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zamówienie (paragon) oraz wypełniony formularz zwrotu, do pobrania TUTAJ.

8. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

9. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru.

10. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od klienta.

11. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

REKLAMACJE

12. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi, że nie jest on zgodny z zamówieniem: nie zgadza się rodzaj produktu, rozmiar, lub zawiera wady techniczne, powinien skontaktować się ze sklepem w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Formularz reklamacji można pobrać TUTAJ.

13. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki i przesłaniu go na nasz adres: DAILY BASICS SP. Z O.O. ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań. Zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się ze sklepem. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

14. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji

LET'S STAY IN TOUCH

-15% for your first order